Web
Analytics

Calendarul obligatiilor fiscale mai 2012

Home/Fiscale, News/Calendarul obligatiilor fiscale mai 2012

02 mai.2012, – depunerea situaţiilor financiare – este termenelu pentru depunerea situaţiilor financiare anuale pentru persoanele fără scop patrimonial;
02 mai.2012, – depunerea formularului 120 – “Decontul privind accizele”pentru anul precedent (2011), decontul trebuie sa fie depus de către plătitori de accize – conform C.F. art. 219, OPANAF 101/2008;
02 mai.2012, – depunerea formularului 130 – “Decontul privind impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă” pentru anul precedent (2011), decontul trebuie sa fie depus de către Operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă – conform C.F. art. 219, OPANAF 101/2008;

Prima pagină

Oferta scribSoftware

Aveti nevoie de noi?

Despre noi …

Servicii scribSoftware

Solutii scribSoftware

Aplicatii

Echipamente

Industrii

Contactati-ne

10 mai.2012, – depunerea formularului 096 “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”, de catre persoanele înregistrate conform art. 153 din Codul Fiscal, care nu au depasit în anul 2011 cifra de afaceri de 35.000 euro realizata sau recalculata si a caror cifra de afaceri realizata de la data de 1 ianuarie 2012 până la data solicitării scoaterii din evidenta nu depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro calculat proportional cu perioada scursa de la începutul anului, fractiunea de luna considerându-se o luna calendaristica întreaga, în vederea solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de TVA.

15 mai.2012, – declaraţia INTRASTAT “Declaraţia INTRASTAT” pentru bunurile tranzacţionate în luna aprilie 2012;

15 mai.2012, – Depunerea “Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice” pentru luna aprilie 2012 – conform C.F. art. 206^20, HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82;

25 mai.2012, – plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente, aferentă trimestrului I 2012 de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora – conform O.G. 77/2011;

25 mai.2012, – plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă, de către plătitorii de următoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuală;
b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – C.F. art. 52 alin. (3);

25 mai.2012, – depunerea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligatii – conform OPANAF 101/2008;

25 mai.2012 – depunerea formularului 112 “Declaratie privind obligatia de platã a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate” – conform C.F. art. 296^19 lit. e) şi f), HG 1397/2010 cu termen lunar sau trimestrială si plata acestor obligatii de catre:

  • persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
  • entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati independente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
  • platitorii de venituri de natura profesionala, altele decât cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;
  • institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii în numele asiguratului.

ATENTIE ! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariati, care detin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declara si se platesc de societatea mama la organul fiscal la care aceasta este înregistrata
Codul fiscal al fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata se declara la sectiunea F.2. a formularului 112. Pentru plataaimpozitului societatea mama va întocmi câte un ordin de plata distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscala al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

25 mai.2012 – depunerea formularului 200 “Declaraţiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie şi sursă de venit” pentru anul trecut, de către persoane fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract – conform C.F. art.83, OMEF 2371/07, OPANAF 233/2011;

25 mai.2012 – depunerea formularului 201 “Declaraţiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie şi sursă de venit” pentru anul trecut, de către contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi – conform C.F. art. 90 alin.(3) şi art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c). 7, OMEF 2371/07;

25 mai.2012 – depunerea formularului 220 “Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit ” pentru anul în curs de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior – conform Cod fiscal art. 81 alin. (3) şi OMEF 2371/07;

25 mai.2012 – depunerea formularului 221 “Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” pentru anul în curs de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole – conform Cod fiscal atr. 71, art.74 alin.(2) şi OMEF 2371/07;

25 mai.2012 – depunerea formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate în România si persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar – conform Cod fiscal art.60 alin. (2), şi OMEF 2371/07;

25 mai.2012 – depunerea formularului 230 “Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” de către persoane fizice care realizează venituri din salarii, şi care:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora;
b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit;
c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ – conform Cod fiscal art.57 alin. (4) OMEF 52/12;

25 mai.2012 – depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna si plata TVA-ului datorat;

25 mai.2012 – depunerea formularului 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat, de catre persoane neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA pentru:

  • achizitii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a depasit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrata special ca platitoare de TVA cf. art. 153 pct.1 Cod fiscal);
  • achizitii de mijloace de transport noi si produse accizabile (persoana care efectueaza astfel de achizitii nu are obligatia sa se înregistreze special ca platitoare de TVA cf. art. 153 pct.1 Cod fiscal);
  • achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania cf. art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara Romaniei, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150 alin. (2) Cod fiscal;
  • achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit.a) si d) din Codul fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art.150 alin. (5) Cod fiscal [ OMFP 3418/2009];
  • achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA cf. art.150 alin. (3) si (6) Cod fiscal.

daca achizitiile au loc in luna aprilie 2012!
Nota:Persoanele înregistrate normal ca plătitoare de TVA cf. art. 153 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300!

25 mai.2012 – depunerea formularului 390 VIES “Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare“, de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum si livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit în luna aprilie 2012;

25 mai.2012 – depunerea formularului 394 “Declaratie informativa privind livrarile /prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a caror perioada fiscala la TVA este luna sau trimestrul calendaristica;

29 mai.2012 – depunerea situaţiilor financiare aferente anului 2011 de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European – conform Legea 82/2011 art. 36 şi OMFP 52/2012;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *